Agenda Natuurinclusief

Eerder dit jaar heeft het IPO samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL met het handvest ‘Nederland Natuurinclusief’ een oproep gedaan aan het nieuwe kabinet. Natuur moet onderdeel worden van het oplossen van grote maatschappelijke opgaven. Daarmee herstelt ook de biodiversiteit en wordt de economie toekomstbestendig. Nederland staat voor forse maatschappelijke opgaven: woningtekort, klimaatverandering, energietransitie, de stikstofproblematiek, biodiversiteitsverlies. Al deze opgaven doen een beroep op de fysieke leefomgeving van mens én dier; en vragen daarom om een integrale aanpak. Kortom: de Agenda Natuurinclusief! 

Een aanpak die bovendien natuur versterkt in plaats van vernietigt. Peter Drenth, gedeputeerde in Gelderland en portefeuillehouder landbouw, natuur en landschap, namens de samenwerkende partijen: “Deze opgaven moeten integraal en met oog voor natuur worden opgepakt. Dat vraagt om een nieuwe, natuurinclusieve manier van kijken naar ons ruimtegebruik. En daar zijn forse investeringen voor nodig, met inzet van iedereen: overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties én burgers.” Een krachtig groen Nederland ontstaat immers niet vanzelf.

De aandacht voor natuurinclusief bouwen groeit.  Diverse manifesten door (overigens niet de meest gebruikelijke, bijvoorbeeld de Nederlandse Bank en PBL) allianties geven aan dat natuurinclusieve bouw aandacht behoeft. En niet alleen voor gebouw bewonende soorten als vleermuizen en zwaluwen, maar vooral ook vanuit het feit dat natuur bijdraagt aan een gezonde, veilige en leefbare omgeving. Bouwen met natuur zorgt voor wateropvang, verkoeling, betere luchtkwaliteit en minder criminaliteit. De vraag naar kennis over welk soort groen, het beheer ervan en de meetbaarheid van het effect zijn aandachtspunten voor de agenda. Er is behoefte aan visie, kaders, stimulering, kennisontwikkeling en -verspreiding en uiteindelijk ook regelgeving, normering en monitoring.

‘‘Als je je realiseert dat groen je gelukkig maakt, waarom ga je dan niet met biodiversiteit aan de slag?’’

(Onno Dwars, Ballast Nedam in dit filmpje )

Meer informatie

agendanatuurinclusief.nl

Tijdens congresnatuurlijk organiseren we ons eerste gesprek met diverse partners! Meer info:

Celia Rodenburg (IPO) crodenburg@ipo.nl

Jessica Winter (provincie Overijssel) jv.winter@overijssel.nl

KAN Bouwen

KAN staat voor klimaatadaptief bouwen, mét de natuur. Hoe maken we nieuwbouw die bestand is tegen klimaatverandering? Hoe voorkomen we wateroverlast, verdroging, hittestress? Groen kan de oplossing zijn, en tegelijkertijd de biodiversiteit, natuurwaarde en belevingswaarde van projecten verhogen. Daar wordt iedereen dus beter van. Maar hoe krijgen we dit voor elkaar?

Sinds de zomer van 2020 zijn Bouwend Nederland, NEPROM, WoningBouwersNL en het ministerie van BZK en RVO/DuurzaamDoor gestart met het Platform KAN. We nodigen projectontwikkelaars, bouwbedrijven en gemeenten uit om deel te nemen en gezamenlijk kennis te ontwikkelen en ervaringen te delen.

Meedoen aan KAN

Waarom zou je als bouwer of projectontwikkelaar mee willen doen? Je krijgt bijvoorbeeld eenvoudig toegang tot:

  • Inspirerende bouwstenen voor aanbestedingen en offertes;
  • Kosteneffectieve aanpakken om met groen aan klimaatadaptatie te werken;
  • Best practices en nieuwe ontwikkelingen;
  • Praktijkinzicht in het beleid van gemeentes;
  • Hulpmiddelen om een goede relatie met stakeholders en bewoners te bevorderen.

Op Congres Natuurlijk vertelt voorzitter van KAN Bouwen Claudia Bouwens meer over hoe bouwpartijen bewoners van nieuwbouwwoningen kunnen verleiden om vanaf het begin natuurinclusieve keuzes te maken. Privétuinen beslaan meestal ongeveer een derde van een nieuwbouwwijk. Het is belangrijk om ook dat areaal klimaatadaptief en natuurinclusief in te richten. Bouwpartijen kunnen bewoners verleiden om vanaf de start natuurinclusieve keuzes te maken. Het KAN platform heeft in 2021 alle stappen hiervoor op een rijtje gezet. De volgende stap is ervaringen ermee opdoen. Claudia Bouwens vertelt over het stappenplan, en het vervolg.