Smart city

Inzicht in hinder brengt smart city Breda verder

Door Reinoud Schaatsbergen en Hans Nouwens

Foto's en grafieken van Connected Worlds


Hoe houd je een stad leefbaar waar steeds meer mensen moeten wonen? De uitdaging begint bij het creëren van ruimte door bestaande panden te slopen en een nieuwe inrichting van de locatie te bepalen. Dat brengt gelijk ook andere opgaven met zich mee, zoals het beperken van de overlast van al die activiteiten.

Breda wilde meer water in de binnenstad. Dat wordt gerealiseerd door bestaande gebouwen af te breken en op die locatie nieuwbouw te plegen en water toe te voegen. Het eerste gebouw dat gesloopt werd is het oude Rabobankkantoor aan de Markendaalseweg. De gemeente bracht de casus ‘Omgevingshinder verminderen bij sloop-en bouwprojecten in de binnenstad’ in bij het Nationaal Smart City Living Lab.


Smart City as a Service

Uitgangspunt van de pilot was het achterhalen van de soort en de hoeveelheid hinder die wordt ondervonden bij sloop- en bouwwerkzaamheden. Hiervoor werden op tien plekken Lichtmast Sensorhotels (LSH) geplaatst rondom de bouwlocaties. In de sensorhotels waren diverse sensoren opgenomen voor metingen van NO2, fijnstof en geluid.


Ook namen medewerkers van de gemeente Breda deel aan de tweedaagse ‘Smart City’-training en er zijn diverse projectbesprekingen gehouden. Dit was allemaal onderdeel van het SCaaS-pakket (Smart City as a Service) waar deelnemers aan het Nationaal Smart City Living Lab gebruik van konden maken.

Er werden onder andere metingen uitgevoerd voor de stoffen NO2 (stikstofdioxide), PM10 en PM2,5 (fijnstof), maar ook voor temperatuur (hittestress) en geluid. De route Irenstraat-Markendaalsweg loopt langs het bouwterrein en was onderdeel van de pilot, ook hier werden per rijrichting LSHs geplaatst. Doel was om inzichten te verkrijgen bij verschillende wegbreedtes en windrichtingen. Omdat er meerdere systemen zijn om luchtkwaliteit te meten, werden er ook vergelijkingen gemaakt tussen deze systemen.


Bevindingen

De uitval tussen systemen van Aireas en het Sensorhotel zijn vergeleken over een periode van bijna en jaar. De bevindingen:

• Fijnstof en luchtvochtigheid hebben in 1,7 procent van de metingen met het Sensorhotel geen data gegeven. Dat is ruim vier keer beter dan bij Aireas metingen (7,2 procent geen data).

• NO2 heeft in 8,5 procent van de metingen geen data opgeleverd. Dit is voornamelijk doordat het RIVM geen goede berekening kon maken. Dit is nog steeds bijna twee keer beter dan bij Aireas metingen (15,4% procent geen data).


Door het project onder te brengen bij het Nationaal Smart City Living Lab kon de gemeente Breda ervaring opdoen met smart city-methodes, zoals het leren omgaan met data, maar ook begrip en kennis kweken onder werknemers. Elke gemeente kan deelnemen aan het programma Nationaal Smart City Living Lab. Kijk hiervoor op www.slimstestad.nl of mail hans@slimstestad.nl o.v.v. ‘Deelname living lab’.

Duidelijk langdurig hogere fijnstofwaardes tijdens sloopwerkzaamheden.

Weergave van geluidsdruk en verkeersintensiteit op kruising Irenestraat-Julianalaan in Breda.